1. เงื่อนไขการชำระเงินการสั่งจองสินค้า

ทางเรารับชำระเงินค่าจองสินค้า โดยผู้สั่งจองสามารถโอนเงินการสั่งจอง 10%(ของราคาสินค้า) โดยโอนเงินเข้าบัญชี

1.1 ) บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาอาคารเสริมมิตร

ชื่อบัญชี หจก.ปืนราชา เลขที่บัญชี 085-0-06363-9

1.2 ) บัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกอโศก

ชื่อบัญชี บจก. พิสเทิล มาสเตอร์ เลขที่บัญชี 109-1-37603-1

2. กรอกรายละเอียดการสั่งจองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง และท่านสามารถจัดส่ง เอกสารการสั่งจองได้ที่

2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนราชา

เลขที่ 45 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 0-2222-1254, 0-2221-6292, 0-2222-7005, 0-2224-8470, 0-2224-8550

โทรศัพท์มือถือ: 08-1637-7171, 08-6999-2854, 08-7006-1166

แฟ๊กซ์: 0-2623-7272

อีเมล์: info@gpraja.com

2.2 บริษัท พิสเทิล มาสเตอร์ จำกัด

เลขที่ 2 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 0-2222-6724, 0-2226-2879, 0-2623-7271

โทรศัพท์มือถือ: 08-1637-7171, 08-6999-2854, 08-7006-1166

แฟ๊กซ์: 0-2623-7246

อีเมล์: info@gpraja.com

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการสั่งจองสินค้า

3.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ท่านสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 สำเนาหลักฐานการชำระเงินสั่งจองสินค้า

3.5 ใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน (แบบป.3) ฉบับจริง (กรณีที่สั่งจองอาวุธปืน)

3.5.1 ) กรณีสั่งซื้ออาวุธปืนจากโครงการ สวัสดิการ สน.สก. จะต้องระบุในใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน แบบ ป.3 ว่า

“ ซื้อจากโครงการสวัสดิการ ( สน.สก.) “

3.5.2 ) กรณีสั่งซื้ออาวุธปืนจากโครงการ สวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องระบุในใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน แบบ ป.3 ว่า “ ซื้อจากโครงการสวัสดิการ สตช. “

3.5.3 ) กรณีสั่งซื้ออาวุธปืนโควต้าร้านค้า จะต้องระบุในใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน แบบ ป.3 ว่า

“ ซื้อจากร้านค้าอาวุธปืนในกรุงเทพ “

หมายเหตุ1. และเมื่อทางเราได้รับเอกสารการสั่งจองของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อ ยืนยัน การสั่งจองและจะดำเนินการจัดส่งเอกสารการสั่งจอง (บิลมัดจำ) ของท่านกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ข้างต้นในใบจอง

หมายเหตุ2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองสินค้า ท่านสามารถดำเนินการได้ แต่จะต้อง มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา เราห้ามมิให้ลูกค้าเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การจองโดยพละการ และการสั่งจองจะยึดถือการโอนเงินจองเป็นหลัก เพื่อใช้ในการออกบิลมัดจำสินค้าและลำดับการสั่งจองสินค้า

4. การชำระเงินส่วนที่เหลือและการติดต่อรับสินค้า

เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่ง ทางเราจะดำเนินการติดต่อกลับไปยังลูกค้า เพื่อให้มาติดต่อรับสินค้าพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือของราคาสินค้า โดยการติดต่อรับสินค้าท่านสามารถมาติดต่อรับด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ท่านมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ท่านจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับผู้รับมอบจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางเราจัดส่งให้ ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้า พร้อมกับการรับประกันเต็มจำนวนของมูลค่าสินค้าในกรณีเกิดการสูญหาย โดยทางเราได้จัดส่งผ่าน บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (บดท.) ทั่วประเทศในราคา 1,000 บาทถ้วน

5. เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสินค้า / หรือจัดส่งสินค้าโดย บริษัท เดินอากาศไทย (บดท.)

5.1 ใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนตัวจริง (แบบ ป.3) พร้อมระบุโครงการที่ถูกต้อง (กรณีที่สั่งซื้ออาวุธปืน)

5.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สั่งซื้ออาวุธปืนโครงการ)

5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5 บิลมัดจำฉบับจริงที่ทางเราออกให้

5.6 กรณีที่ท่านมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาติดต่อรับสินค้าแทน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับผู้รับมอบจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

6. ในกรณีที่ทางเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาให้เรา

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งจองซึ่งขึ้น อยู่กับโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า